KOŁO TERENOWE NR 2 PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE - ODDZIAŁ W PRUDNIKU - emerytswprudnik.pl.tl
  Nasze spotkania - 2020 i 2019 rok
 

Nasze spotkania
- 2020 rok -Sprawozdanie
 z zebrania ogólnego
członków Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa
-Oddział w Prudniku-
połączonego z wyborami
nowego Zarządu na lata 2020 – 2024
02.03.2020 r.
 
 
 
W dniu 02.03.2020 roku Zarząd Koła Terenowego Nr 2 przy Zakładzie Karnym w Nysie – Oddział w Prudniku, zaprosił  wszystkich prudnickich emerytów i rencistów na zebranie  ogólne naszych członków, połączone z wyborami nowego Zarządu na lata 2020-2024.


W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego  KZEiR SW  a zarazem  przewodniczący Koła Terenowego Nr  1 przy ZK Nysa - kol. Witold Gonerski.


Na zebraniu przedstawiono  sprawozdanie z działalności Koła za 2019 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Kol. Stanisław Isalski - przedstawiciel naszego Koła w Prudnickiej Radzie Seniorów,  omówił swoją działalność za ubiegły rok. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte poprzez aklamację a ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.


Kol. Wiktor Gonerski zapoznał zebranych z działalnością Zarządu Głównego KZEiR SW i jego planach na przyszłość.  Zaprosił naszych członków do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez nyskich emerytów i odpowiadał na liczne pytania.


Następnie przystąpiono do wyborów nowego Zarządu Koła. Przewodniczącym Zarządu Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa – Oddział w Prudniku został wybrany jednogłośnie, dotychczasowy przewodniczący kol. Zbigniew Bolibrzuch.
Wybrano także pozostały skład Zarządu:
- zastępca przewodniczącego :    kol. Wiesław Wnuk,
- skarbnik :    kol. Jan Froś,
- sekretarz Zarządu :    kol. Wiesław Brzuszek,
- członek Zarządu :    kol. Janina Mika.
- członek Zarządu :   kol. Jarosław Grin.


Uchwalono plan działalności Koła na 2020/21 rok i jako główne zadanie przyjęto organizację wyjazdu na 12-to dniowy, rekreacyjny pobyt naszych emerytów w miejscowości Rowy w dniach 01.09 - 13.09.2020 r. Organizację wyjazdu powierzono przewodniczącemu naszego Zarządu. Postulowano również za utrzymaniem dalszej współpracy z sąsiednim, zaprzyjaźnionym Kołem Nr 1 przy ZK Nysa w trakcie organizacji imprez , spotkań oraz wyjazdów.


Ważnym zadaniem Koła będzie też stałe rozpoznawanie warunków bytowych naszych emerytów oraz współdziałanie w tym zakresie z kierownictwem jednostki. Chcemy też zorganizować kilka jednodniowych wycieczek krajoznawczych, oraz w m-cu listopadzie razem z czynnymi funkcjonariuszami zabawę andrzejkową, która od wielu już lat integruje emerytowanych i czynnych funkcjonariuszy.

 
Oczywiście zadania te, nie obędą się bez utrzymania stałej współpracy Zarządu Koła z kierownictwem Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.

 
Na tym zebranie zakończono.
 
 
Niżej przedstawiam zainteresowanym sprawozdanie z działalności naszego Koła za 2019 rok: 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Koła Terenowego Nr 2 przy Zakładzie Karnym w Nysie
- Oddział w Prudniku -
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Koło Terenowe Nr 2 przy ZK Nysa – Oddział w Prudniku w 2019 r. pozyskało 3 nowych członków i na dzień 31.12.2019 r. liczy 42 członków, co stanowi 70 % wszystkich emerytów i rencistów naszej jednostki. Do końca ubiegłego roku składek członkowskich nie opłaciło 2 członków w tym jeden członek zalega z opłatą za 2018 r.
 Liczba osób uprawnionych do świadczeń socjalnych w/g stanu na 01.01.2019 roku wynosiła 84 osoby w tym:
24 pobierających renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach,
-    3 osoby pobierające renty inwalidzkie,
57 emerytów.
W ubiegłym roku zmarli; pani Elżbieta Kazimierczak – uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym emerycie oraz długoletni st. oddziałowy działu ochrony Aresztu Śledczego w Prudniku st. sierż. sztab. w st. spocz. Bogusław Boczarski.
W 2019 r. przybyło 4 nowych emerytów oraz 1 osoba pobierająca rentę rodzinną.

Zarząd Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa - Oddział w Prudniku  tworzą:

przewodniczący                - kol. Zbigniew Bolibrzuch
w-ce przewodniczący        - kol. Barbara Lechmańska
sekretarz                         - kol. Wiesław Brzuszek
skarbnik                          - kol. Jan Froś
członek Zarządu               - kol. Janina Mika
członek Zarządu               - kol. Jarosław Grin

Komisję Rewizyjną tworzą:

przewodniczący                 - kol. Edward Galewski
członek komisji                  - kol. Kazimierz Brzeźnicki
członek komisji                  - kol. Henryk Rewucki 

Działalność Koła Terenowego w 2019 roku:

1.   W dniu 01.03.2019 r. w restauracji „Oaza”, liczne grono naszych emerytów skorzystało z zaproszenia odchodzącego na emeryturę, ostatniego z dyrektorów Aresztu Śledczego w Prudniku a od 01.12.2019 r. po reorganizacji jaka objęła naszą jednostkę, kierującego Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku  z-cy dyr. ZK w Nysie ppłk Leszka Srębacza. Uroczystość była połączona z pożegnaniem odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne kierownika działu ochrony por. Pawła Sieradzkiego.
W uroczystym pożegnaniu wzięli udział oprócz czynnych funkcjonariuszy i emerytów, również przedstawiciele zaprzyjaźnionych z naszą formacją służb. W imieniu Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa – Oddział w Prudniku, przedstawicie naszego Zarządy wręczyli odchodzącym na emeryturę pamiątkowe Certyfikaty.
Pożegnanie ze służbą odchodzących na zaopatrzenie emerytalne było okazją do licznych i miłych wspomnień.
 
2.  W dniu 04.03.2019 roku w sali odpraw budynku administracji Oddziału Zewnętrznego w Prudniku odbyło się doroczne zebranie ogólne członków Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa - Oddział w Prudniku.
Na zebraniu przedstawiono  sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2018 rok. Kol. Stanisław Isalski - przedstawiciel naszego Koła w Prudnickiej Radzie Seniorów,  omówił swoją działalność za ubiegły rok.  Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie a Zarządowi udzielono absolutorium.  Następnie  omówiono  sprawy organizacyjne i ustalono plan działalności Koła na 2019 rok.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory przedstawiciela Koła do reprezentowania  naszej organizacji  w Prudnickiej Radzie Seniora. Przedstawicielem Koła na nową kadencję Prudnickiej Rady Seniora został jednogłośnie wybrany kol. Stanisław Isalski.
Miłym akcentem zebrania było oficjalne przyjęcie w poczet członków Koła kol. Leszka Srębacza.
 
3. W dniach 30.08 – 11.09.2019 r. po rocznej przerwie ponownie wypoczywaliśmy w malowniczej miejscowość  Rowy w województwie pomorskim.
Było to priorytetowe zadanie Zarządu na ten rok, na które z niecierpliwością oczekują nasi emeryci. Łącznie w pobycie wzięło udział 53 osoby. Tym razem wsparli nas także koleżanki i koledzy z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa  w liczbie 11 osób. W dniu 02.09.2019 r. gospodarze Ośrodka Wypoczynkowego „Słowińska Perła” zorganizowali nam wspaniałą, plenerową biesiadę z folklorystycznym zespołem kaszubskim. W dniu 03 i 09.09.2019 r. wieczór spędziliśmy na integracyjnych bankietach przy muzyce, tańcach i śpiewach. Zmiana klimatu, nadmorskie spacery pozytywnie wpłynęły na nasze samopoczucie a czas spędzony na zabawie, wypoczynku i relaksie niezmiernie szybko nam upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. 
Myślę, że każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie i mile wspomina ten pobyt.
 
4. W dniu 22.11.2019 r. wspólnie z OT NSZZF i PW przy ZK Nysa oraz kolegami z nieistniejącego już zarządu prudnickiej Organizacji Terenowej, zorganizowano tradycyjną już „Zabawę Andrzejkową”, którą zaszczyciło 134 gości. Tym razem spotkaliśmy się w Domu Weselnym „Pod Wieżyczką” w Prudniku. Tradycję wspólnych zabaw andrzejkowych kultywujemy od 2014 roku i jest to dobry pretekst, aby poznały się pokolenia emerytowanych i czynnych więzienników.
 
5.  Zgodnie z porozumieniem jakie zawarliśmy z naszymi przyjaciółmi z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa dot. organizacji wspólnych przedsięwzięć, wzięliśmy udział w kilku spotkaniach i wycieczkach organizowanych przez tamtejsze Koło. Były to :
- w dniu 09.02.2019 r. wzięliśmy udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej w restauracji „Kasia” w Nysie,
- w dniach 09.03.19, 06.04.19, 07.12.19 uczestniczyliśmy w wyjazdach na Baseny Termalne do Velkich Losin w Republice Czech.
- w dniach 11 - 12.05.2019 r. wybraliśmy się w dwudniową podróż na Dolny Śląsk. Zwiedziliśmy tam fabrykę porcelany i ceramiki w Bolesławcu, odwiedziliśmy Lubomierz i jego Muzeum Filmu „Sami Swoi”, zamek Czocha w miejscowości Sucha oraz zaporę Leśnieńską. Kolejnego dnia wycieczki w drodze do wodospadu Szklarki zatrzymaliśmy się na chwile na sławnym Zakręcie Śmierci. Następnie poprzez Szklarską Porębę, gdzie zapoznano nas z historią tej kuracyjnej miejscowości dojechaliśmy do Kowar, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska oraz tajemniczą kopalnię uranu Podgórze.
- w dniu 11.10.2019 r. udaliśmy się do Republiki Czech, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Serków Ołomunieckich w miejscowości  Loštice, Browar Litovel oraz zamek Úsov i jego największą w europie kolekcją trofeów myśliwskich.
- w dniu 18.12.209 r. wzięliśmy udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w restauracji „Kasia” w Nysie.
Należy podkreślić, że imprezy te oraz wyjazdy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony prudnickich emerytów, gromadząc z reguły po kilku uczestników. Zachęcam jednak do liczniejszego brania udziału w formach wypoczynku proponowanych przez naszych nyskich kolegów, bo uważam że organizacja ich jest na wysokim poziomie i stanowi ciekawą alternatywę dla naszych działań.
 
6.  Nadal prowadzimy stronę internetową www.emerytswprudnik.pl.tl , której celem jest informowanie Państwa o bieżących pracach Zarządu, planowanych spotkaniach, imprezach rekreacyjnych oraz ciekawostkach dotyczących środowiska emerytów. Od kwietnia 2012 r. publikujemy tu galerie zdjęć z naszych spotkań, dokumentujemy nasze osiągnięcia, tworząc małą kronikę.
Wg stanu na 31.12.2019 r. odwiedziliście ją Państwo 76 800 razy a w samym tylko 2019 r. - 24 600 razy. Nadal odnotowujemy stały, coroczny wzrost liczby odwiedzin.
 
7.  W roku 2019  przeprowadziliśmy łącznie 10 otwartych zebrań Zarządu Koła,  które odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 10.00 w budynku administracji OZ Prudnik przy ul. Sądowej 2.
 
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować, przewodniczącemu Koła Terenowego Nr 1 przy ZK w Nysie kol. Witoldowi Gonerskiemu za jego zaangażowanie we współpracy naszych Kół. Dziękuję także wszystkim członkom naszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegłoroczną współpracę, oraz wszystkim członkom Koła za wyrozumiałość i życzliwość jaką nam okazujecie, bo nie zawsze było łatwo.
 
 
 
Opracował:


Przewodniczący Zarządu
Koła Terenowego
Nr 2 przy Zakładzie Karnym w Nysie
-Oddział w Prudniku-
Zbigniew Bolibrzuch
 
 
***************************************
Relacja
z zabawy karnawałowej w Nysie.
22.02.2020 r.
 
 
W dniu 22.02.2020 r. wzięliśmy udział w dorocznej zabawie karnawałowej organizowanej przez kolegów z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa.

 
Karnawał wywodzi się z kultów płodności i z kultów agrarnych. Od głębokiej przeszłości utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki w tańcu, tym wyżej będzie rodziło zboże. Nazwa pochodzi m.in. od włoskiego "carnevale", z łaciny: carnem levāre - "mięso usuwać", co oznaczało pożegnanie mięsa przed rozpoczynającym się wielkim postem.Karnawał, znany w Polsce także jako zapusty, to okres zimowych balów, maskarad i dobrej zabawy. Zazwyczaj rozpoczyna się w dzień Trzech Króli, a więc 6 stycznia i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, która rozpoczyna okres postu przed 
świętami wielkanocnymi. W 2020 roku karnawał potrwał do worku 25 lutego.Już tradycją stało się, że w restauracji „Kasia” w Nysie do tańca przygrywał zespół „Faraon” . Tym razem do wspólnej zabawy zachęcał, kierownik zespołu a zarazem  jego solista Wiesław Szczepański.Komu nie zabrakło odwagi i talentu wokalnego mógł zaśpiewać z Wiesiem swój ulubiony utwór.W zabawie wzięło udział ok. 70 gości. Wspaniała atmosfera i dobra muzyka na pewno przypadła wszystkim do gustu.Wielki ukłon dla organizatorów za zorganizowanie tak udanej imprezy.Pozostaje nam tylko życzyć, aby w zdrowiu i podobnych humorkach spotkać się następnym razem, za rok…Dziękuję Witkowi Gonerskiemu oraz Andrzejowi Merchut za udostępnienie zdjęć.Więc do zaś.... jak mawiają w Nysie górale...


****************************************

Relacja
z Koncertu Noworocznego
w Nysie
07.02.2020 r.


 


W dniu 07.02.2020 r. w Nyskim Domu Kultury wzięliśmy udział we wspaniałym wydarzeniu muzycznym.Koncert Noworoczny „Od klasyki do rocka” miał charakter dobroczynny  a dochód ze sprzedaży cegiełek został przeznaczony dla nyskiego Hospicjum oraz na rzecz ciężko chorego Gracjanka  Porzuczka, zmagającego się z chorobą onkologiczną.Na scenie wystąpiła  Młodzieżową Orkiestrę Dęta „Leśnica” z Leśnicy i soliści: Agnieszka Niewiadomska, Małgorzata Duda, Agnieszka Grabowska, Oskar Koziołek- Goetz, Bartek Nowak i Mariusz Ostrowski pod kierownictwem artystycznym Klaudiusza Lisonia.Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica to zespół składający się z młodych ludzi w wieku od 7 do 25 roku życia, których największą pasją jest muzyka. Orkiestra powstała w 2005, więc w tym roku obchodzi  15 lecie swej działalności.Obecnie liczy ok. 70 muzyków, na czele ze wspaniałym dyrygentem Klaudiuszem Lisoniem.  Jest on nie tylko ich nauczycielem, ale także życiowym przewodnikiem, który stara się rozbudzić  wrażliwość muzyczną wśród dzieci i młodzieży .Od początku istnienia Młodzieżowa Orkiestra Dęta Lesnica bierze udział w wielu konkursach oraz przesłuchaniach w kraju i za granicą, osiągając liczne sukcesy i zdobywając  wiele nagród.Pierwszą część wieczoru wypełnił repertuar bardziej klasyczny, w którym królowały znane, Straussowskie polki i walce, muzyka Mozarta i Rossiniego oraz liczne przeboje ze świata opery i operetki.Po krótkiej przerwie publiczność usłyszała wspaniałe tematy z twórczości legendarnego, rockowego zespołu Queen i jego charyzmatycznego solisty Freddiego Mercury'ego.Kunsztem konferansjerki wykazał się Leonard Malcharczyk, który z humorem i dyskretnym dowcipem przeprowadził nas przez świat muzyki klasycznej do rocka.Organizatorem tej  wspaniałej uczty duchowej przy muzyce poważnej i  rockowej było nyskie Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu /RRR/, które również obchodzi jubileusz 15 lecia swojej działalności . W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę odbyła się mała uroczystość wręczenia „Dedala biznesu i „Srebrnego Dedala” licznym instytucjom i firmom wspierającym działalność tego stowarzyszenia.


WIELKIE BRAWA
DLA WYKONAWCÓW I ORGANIZATORÓW
TEJ PRZEPYSZNEJ UCZTY DUCHOWEJ !!!********************************Nasze spotkania
- 2019 rok -
Spotkanie
przy wigilijnym stole.
18.12.2019 r.
 

W dniu 18.12.2019 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez naszych przyjaciół z Koła Terenowego Nr  1 przy Zakładzie Karnym w Nysie. Uroczystość odbyła się w restauracji „Kasia” w Nysie.
 


Na wstępie przewodniczący nyskiego Koła kolega Witold Gonerski przywitał wszystkich przybyłych gości oraz odczytał życzenia jakie dla emerytów i rencistów nadesłał w imieniu Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jego przewodniczący Janusz Kwiecień.Na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosława Lięzy przekazał również życzenia dla czynnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W dalszej części spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w  Nysie podziękował za zaproszenie i złożył życzenia świąteczne dla wszystkich emerytów i rencistów. Kapelan ks. Lotar Rostek wygłosił okolicznościowe kazanie oraz zaintonował wigilijną kolędę.Zebrani na tej przedświątecznej wigilii podzielili  się opłatkiem składając  wzajemnie życzenia.

 


Świąteczny nastrój, rozświetlona choinka, zapalone świece na stołach i zapach wigilijnych potraw sprzyjał towarzyskiemu i rodzinnemu spotkaniu.Dziękujemy organizatorom za miłe, wigilijne spotkanie.

Dziękuję również kol. Krzysztofowi Sahajdak
za udostępnienie zdjęć.


******************************Relacja z wycieczki
na Baseny Termalne
 - Velké Losiny w Republice Czech
 07.12.2019 r.
 

W dniu 07.12.209 r. nasi koledzy z Organizacji Terenowej z Nysy zorganizowali  „Mikołajkowy” wypad do Republiki Czech. Tym razem wspólnie odwiedziliśmy małą miejscowość  Velké Losiny, należąca do najstarszych uzdrowisk czeskich Moraw zlokalizowaną w otoczeniu pięknych gór. Panuje tu wspaniały i łagodny mikroklimat.
 

  

 
Wjeżdżając w rejon przełęczy „Červenohorské sedno”  w paśmie gór Wysokiego Jesionika (1013 m.n.p.m.) natrafiliśmy na prawdziwą jak na mikołajków przystało zimę.

 
 

Mogliśmy podziwiać prawdziwy kunszt i opanowanie naszego reniferowego kierowcy, który niezłe wygibasy wykręcał na ośnieżonych serpentynach. Przy dużych opadach śniegu droga ta jest bardzo często zamykana i nieprzejezdna.Główną atrakcją Velkich Losin są baseny z wodą termalną o temperaturze 36,2°C – kryty basen oraz letnie, odkryte kąpielisko otwarte od początku maja do końca września. Uzdrowisko specjalizuje się od ponad 450 lat w leczeniu chorób neurologicznych, układu oddechowego oraz układu ruchu. Leczy się tu artretyzm, reumatyzm, stawy, stany pooperacyjne i pourazowe. Na tych terenach występują  unikalne termalne źródła siarczkowe. Można tu także nieźle wypocząć i zadbać o swoje zdrowie.Na terenie Velkych Losin wypływa pięć źródeł mineralnych. Przy zabiegach wykorzystywane jedynie są dwa. Pierwsze naturalne – ŻEROTIN, z którego wypływa gorąca siarkowa woda termalna (36,8 °C) która ma zastosowanie w kąpielach bąbelkowych i siarkowych.Drugim źródłem mineralnym jest KAREL – woda jest lekko mineralizowana i nadaje się do picia. Wody te wspomagają leczenie dolegliwości związanych z układem ruchu, nerwowym, oddechowym, krążeniowym oraz problemami dermatologicznymi.Ze względu na swoją wieloletnią historię, której początki sięgają już w XVI w., uzdrowisko
Termalne Velké Losiny należy do najstarszych i najbardziej znanych morawskich uzdrowisk. Rozgłos zyskało zarówno dzięki wynikom leczenia i wyjątkowym źródłom siarkowym, jak i dzięki pięknemu położeniu u podnóża gór Wysoki Jesionik.


Można doświadczyć ciekawych doznań pływając w zewnętrznym basenie, gdy wokół śnieg i mały mrozik. 


Kompleks Basenów Termalnych otacza przepiękny 40-hektarowy uzdrowiskowy lasek miejski ze  stuletnimi drzewami i rzadkimi krzewami. Znajdują się tu w sumie cztery domy uzdrowiskowe, kilka hoteli i nowo wybudowany Termalny Aquapark, powstały w miejscu starego kąpieliska termalnego czynnego jedynie sezonowo.


PARK THERME VELKE LOSINY to całoroczny, kryty kompleks z 5 basenami termalnymi i atrakcjami wodnymi, zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, saunami, restauracją oraz część odkryta z 4 basenami termalnymi i zewnętrzną zjeżdżalnią. Przy basenach usytuowane są bicze wodne, masaże wodne i strefa relaksu z licznymi leżakami. Na miejscu znajduje się  kompleks saun (fińska, solna, parowa, tepidarium oraz grota solna), oraz część gastronomiczna.Do ciekawych atrakcji tego regionu, które warto zwiedzić należy zaliczyć również renesansowy zamek otoczony pięknym parkiem, manufakturę papierniczą - muzeum ręcznego wyrobu papieru, elektrownię wodną oraz liczne szlaki turystyczne i rowerowe.Spróbowaliśmy również kuchni czeskiej i oczywiście regionalnego piwka.  Wymoczeni w termalnych wodach, zrelaksowani i zregenerowani powróciliśmy we wspaniałych humorkach, jak przystało na prawdziwych Mikołajów do domów.


Dziękuję za udostępnienie zdjęć Mariuszowi Sikora,
który niemal w ekstremalnych, wodnych  warunkach
potrafił połączyć relaks z fotografowaniem.
 

**************************************
Relacja
z
„Zabawy Andrzejkowej”.
22.11.2019 r.
 


Naszą tradycyjną już „Zabawę Andrzejkową” zorganizowano w dniu 22.11.2019 r. w Domu Weselnym „Pod Wieżyczką” w Prudniku.Budynek usytuowany jest na terenie dawnych, nieistniejących już koszar wojskowych wybudowanych na początku ubiegłego stulecia. W latach 1904 - 1994 rozlokowany był tu garnizon wojskowy a w obecnym budynku Domu Weselnego mieściła się kantyna wojskowa. Garnizon prudnicki został zlikwidowany 10 maja 1994 roku.

 

Dom Weselny "Pod Wieżyczką" istnieje od 2000 roku i zajmuje się organizacją przyjęć okolicznościowych.


Naszą doroczną imprezę zaszczyciło 134 gości, w tym ponad 30 emerytów  - i znowu padł kolejny rekord frekwencji. Na sam pomysł wspólnej zabawy czynnych funkcjonariuszy oraz emerytów wpadli nasi koledzy z nieistniejącej już Organizacji Terenowej NSZZFiPW przy AŚ w Prudniku w 2014 roku - kol. Dariusz Bagiński oraz Tomasz Lis i jak widać po reorganizacji prudnickiej jednostki, można też stworzyć wspaniałą imprezę.


W tym roku do tańca przygrywał zespół „Kilerów Dwóch”, niestety jeden z Kilerów niespodziewanie rozchorował się i imprezę musiał poprowadzić drugi z Kilerów. Dał jednak radę mimo niespodziewanych przeciwności losu i wesołe towarzystwo bawiło się do późnych godzin.

 
Tradycją stało się też, że wśród zamykających salę nie zabrakło zaprawionych w boju i zabawie emerytów.Wielkie podziękowania dla organizatorów, za zorganizowanie tak wielkiej, jak na nasze warunki imprezy tanecznej.A jakby komuś coś się nie podobało, to zadedykujemy mu wierszyk:
 
„GOŚĆ”.
 
Może „ktoś”, powie komuś coś…
że może coś nie tak… jakoś,
 
Zawsze można sobie ponarzekać…
można też takiemu „ktoś”… powiedzieć :
 
„Weź chłopie albo kobieto i sam/a spróbuj zrobić coś…”,
i wtedy będziesz… „Gość”.
 

 


Dla nas było BOMBA…
tak trzymać i do zaś.


***************************************
Relacja z wycieczki
 do Republiki Czech.
11.10.2019 r.
 
 
Korzystając z zaproszenia przyjaciół z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa postanowiliśmy połączyć nasze siły i wspólnie odwiedzić pobliskich sąsiadów zza południowej granicy.
 

Kolejną już wycieczkę po Republice Czech rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Serków Ołomunieckich, które mieści się w miejscowości  Loštice. 
Ołomunieckie twarożki to obowiązkowy punkt na kulinarnej mapie Czech, choć ich oryginalny smak i niepowtarzalny, ostry i specyficzny zapach nie każdemu może przypaść do gustu.
 

Muzeum zostało otwarte w roku 2014 i zastąpiło muzeum działające wcześniej bezpośrednio przy fabryce.


Już po wejściu mamy możliwość zrobienia sobie zdjęcia w gustownym fartuszku i czapeczce.


Spacer po muzeum  pozwala poznać niemal 600-letnią historię i tradycję produkcji tego „pachnącego inaczej” specjału.


Pierwsze wzmianki o tych serkach pochodzą już z XV wieku. Początkowo sprzedawano twarożki na targach w Ołomuńcu. W roku 1876 Josef Wessels wraz z żoną otworzyli w Lošticach manufakturę produkującą serki na szeroką skalę. Drugą ważną osobą w historii przedsiębiorstwa był zięć Wesselsa –Karel Pivny.  Poświęcił on wiele pracy, aby zautomatyzować fabrykę i umożliwić stałe zwiększanie produkcji. Z czasem ich specjały stały się popularne w całych Czechach a obecnie w ciągu roku wytwarza się około 2 tysiące ton.
 

Inną ważną postacią dla rozwoju regionu, był Jan Věnceslav Pavelka  (ur. w 
1856 r.), wielki propagator rozwoju rolnictwa na Morawach Północnych. Był także jednym z założycieli chłopskiej spółdzielni mleczarskiej w Senicach w 1895 roku.
A my znaleźliśmy jego potomka… . Jest jakieś podobieństwoNowoczesna interaktywna ekspozycja zajmuje trzy piętra tego historycznego budynku zakładu i prezentowany jest tu cały proces powstawania tego specjału.Możemy zobaczyć  stare maszyny oraz narzędzia związane z  produkcją sera oraz jego pakowania, dowiemy się sporo o historii samych serków oraz zobaczymy w jaki sposób produkowano je w dawnych czasach. Poznamy także ciekawe losy rodziny Wessels, właścicieli wytwórni.
 


Replika biura Karela PivnegoPrzez okno w podłodze możemy zajrzeć do dawnej pakowalni.


Serki Ołomunieckie (Olomoucké tvarůžky) to produkt regionalny, dojrzewające sery, o pikantnym smaku i wyrazistym zapachu.W bardzo obrazowy sposób historię firmy i rodziny przedstawiono na zabawnym filmie, który obejrzeć można w małym kinie zorganizowanym na pierwszym piętrze budynku.Końcowa część wystawy poświęcona jest obecnym czasom, w których króluje nowoczesna i taśmowa produkcja serków.
Ela oczywiście pozostawiła mały ślad naszej bytności w tym ciekawym miejscu, dokonując wpisu w księdze pamiątkowej muzeum.W sklepie firmowym zakupiliśmy najróżniejsze rodzaje serków ołomunieckich, jednak kierowca kategoryczne zakazał spożywania ich w autokarze . Nasi zapobiegliwi wycieczkowicze oczywiście mieli inne trunki.


Serek już mieliśmy, więc udaliśmy się w dalszą drogę, aby poznać kolejny produkt regionalny a mianowicie złocisty napój „Litovel”.
 


Browar Litovel, jest jednym z wielu regionalnych producentów piwa na terenie Moraw Północnych a  jego wyroby są znane w wielu krajach na świecie.Ponad 725-letnia tradycja piwa w Litovelu sięga 1291 roku, kiedy to król Wacław II przyznał miastu tzw. milę w prawo. Ten przywilej pozwalał tylko mieszczanom z Litovel warzyć i pić piwo w promieniu jednej mili tj. około siedmiu kilometrów. Browary piwowarskie należały do ​​najbogatszych, a ich sława miała duże znaczenie w zarządzaniu miastem. Dzisiejsze piwo Litovel, warzone jest klasycznymi technikami i ma swoje korzenie w tej chwalebnej epoce historycznej.


Piwo warzone w klasycznym procesie produkcyjnym można dziś znaleźć tylko w niektórych czeskich browarach. W ten sposób przygotowywane jest piwo zgodne z najlepszymi tradycjami mistrzów piwowarstwa, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.
 
 
Klasycznie produkowane czeskie piwo musi przejść specyficzny proces warzenia, głównej fermentacji i długiego dojrzewania na zimno. Na końcu nie wolno go rozcieńczać wodą, zabarwiać ani nasycać dwutlenkiem węgla. To właśnie ten proces, wyśmienita woda oraz wysokiej jakości surowce sprawiły, że czeskie piwo stało się znane na całym świecie.

 
Kierownik zmiany inż. Henio…


Centrum zwiedzania browaru Litovel mieści się w dawnym budynku słodu. W stodołach, gdzie wcześniej kiełkował jęczmień, zwiedzający mogą zobaczyć sklepione obszary z portykiem, części sprzętu technologicznego i narzędzi, które wcześniej były używane do produkcji słodu i piwa. Zainstalowane panele pokazują historię produkcji piwa Litovel w dokumentach i na zdjęciach z epoki.
 

Piwo Litovel jest warzone tylko z najlepszych krajowych składników. Jęczmień do produkcji słodu jest uprawiany na żyznych polach Haná a chmiel pochodzi z renomowanych regionów Tršice i Žatec i oczywiście jest tam świetna woda.


Od samego początku proces warzenia przebiega w ściśle określony sposób. Gorąca gotowana brzeczka jest pompowana z browaru do wiru.
 

Tutaj usuwa się z niego wytrącony osad, po czym klarowną brzeczkę schładza się do temperatury fermentacji wynoszącej od pięciu do siedmiu stopni Celsjusza po około pół godzinie. Po schłodzeniu drożdże piwowarskie dodaje się do brzeczki. 


Sfermentowaną brzeczkę pompuje się do otwartych kadzi fermentacyjnych w pomieszczeniu fermentacyjnym, w którym rozpoczyna się główna fermentacja. Główny proces fermentacji odbywa się przez dłuższy czas (7-10 dni) w niższych temperaturach (10 ° C). Naturalna zimna fermentacja w otwartej komorze fermentacyjnej jest etapem, w którym drożdże piwowarskie pracują intensywnie i naturalnie.


 
Po tej głównej fermentacji młode piwo poddaje się fermentacji i dojrzewa w piwnicach typu lager, w których temperatura wynosi około 1 ° C. Nawet tutaj drożdże piwowarskie nadal działają. Dojrzewające piwo spoczywa w piwnicach przez 20 do 100 dni, w zależności jak mocno było ugotowane. Im mocniejsze piwo, tym dłużej leżakuje. 


Podczas leżenia piwo jest klarowne, zyskuje swój charakter i naturalnie nasycone dwutlenkiem węgla. Na koniec jest filtrowane. Klasyczny proces produkcji i ścisłe jego przestrzeganie jest stałą zasadą produkcji tego wspaniałego trunku. 


Efektem starań browarników jest piwo o pysznym smaku, o zrównoważonej goryczy, złotym kolorze i właściwym, naturalnym smaku. 


 
 


Piwo wytwarzane w klasycznym czeskim procesie
doskonale łączy wszystkie dwa tysiące zawartych w nim składników.


Jak twierdzą Czesi, w takim piwie ważne substancje i witaminy są przechowywane dla człowieka i mają pozytywny wpływ na ludzkie ciało.


Odwiedzający browar Litovel, mogą zobaczyć wszystko w spokoju, skosztować i rozsmakować się w kilku rodzajach piwa.


My również sprawdziliśmy jakość uważonego piwa, podczas godzinnej degustacji.
 
 
Aby zrealizować do końca plan naszej wyprawy, pozostał nam jeszcze do zwiedzenia kolejny, ciekawy czeski obiekt a mianowicie zamek Úsov.
 

Úsov jest jedną z najstarszych zachowanych w północnych morawskich siedzib szlacheckich. Wybudowano go w stylu kasztelu francuskiego.
 

Podczas szwedzkiej okupacji w 1643 r. obiekt poniósł znaczne szkody a usuwanie ich trwało do końca XVII w. Najintensywniej prace budowlane przebiegały za czasów księcia Jana Adama Liechtensteina.


Wybudował on trzypiętrowy pałac z monumentalnymi schodami według projektu włoskiego architekta Domenica Martinelliego, dzięki czemu część zamku w ten sposób uzyskała charakter pałacu.Zamkowe muzeum myśliwsko – leśnicze, założone w 1898 r., jest wyjątkowym zbiorem swojego rodzaju na skalę Europy Środkowej.W pałacu można zobaczyć około 10 000 eksponatów - od wypchanych egzotycznych i lokalnych zwierząt, poprzez minerały, rogi i owady, po modele leśnych obiektów, bronie myśliwskie i kuriozalne bronie kłusownicze.Trofea myśliwskie pochodzą z licznych wypraw Lichtensteinów nie tylko po Europie, ale również po Azji, Ameryce i Afryce.Nie omieszkaliśmy także spróbować lokalnej kuchni naszych południowych sąsiadów a po obfitym oraz smacznym obiadku wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Śmiało możemy powiedzieć, że naszą kolejną eskapadę po republice Czech możemy zaliczyć do udanych.
 
Zapraszam do „Galerii zdjęć” gdzie można zapoznać się z naszą fotorelacją.

Dziękuję Mariuszowi Sikora za udostępnienie zdjęć.


***********************************
Relacja z naszego pobytu rekreacyjnego
w miejscowości Rowy
w dniach 30.08 – 11.09.2019 r.
 

 
W dniach 30.08 – 11.09.2019 r po rocznej przerwie ponownie odwiedziliśmy malowniczą miejscowość Rowy w województwie pomorskim. Łącznie w naszym pobycie wzięło udział 53 osoby. Tym razem wsparli nas także nasi koledzy z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa w liczbie 11 osób.


Rowy liczą ok. 400 stałych mieszkańców, którzy zajmują się głównie rybactwem a w sezonie letnim również turystyką.

 

Wieś położona jest na lewym brzegu rzeki Łupawy, która przepływa przez jezioro Gardno a następnie wpływa kanałem portowym do Bałtyku.W porcie stacjonuje kilka niewielkich kutrów rybackich, które zaopatrują pobliskie smażalnie w świeże ryby.


Pogłębiarka portowa „Belona”. Jej zadaniem jest utrzymywanie odpowiedniej głębokości w kanale portowym, czyli utrzymanie parametrów torów wodnych i żeglowności. Wybiera ona z dna kanału poprzez zasysanie materiał (piasek i kamienie) naniesiony prądami morskimi i odprowadza po segregacji pozyskaną mieszankę w miejsce składowania.


 
Dużym atutem tej miejscowości jest bezpośrednie sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego a tu wiele ścieżek spacerowych i rowerowych.Niesamowity klimat i wspaniałe powietrze tworzą wszechobecne lasy sosnowe okalające kurort.W miesiącu wrześniu, po tzw. sezonie letnim miejscowość nieco się wyludnia od turystów i właśnie wtedy można tu odpoczywać pełną piersią i poznać uroki tego wspaniałego miejsca .
 

Liczna baza restauracyjna w tej miejscowości potrafi zaspokoić gusta nawet najwybredniejszych smakoszy. W „Smażalni Nadmorskiej” mamy zaprzyjaźnionego kucharza, którego odwiedzamy, gdy tylko uda nam się wpaść nad morze.


Lody w lodziarni „Truskawka” nie mają w sobie równych. Tylko tu one wspaniale smakują. Pyyyychotka….
 


W dniu 02.09.2019 r. nasi gospodarze z Ośrodka Wypoczynkowego „Słowińska Perła” zorganizowali nam wspaniałą, plenerową biesiadę z folklorystycznym zespołem kaszubskim.


 
 

Humorki i dobra zabawa dopisywała nam przez cały wieczór. Nawet pani Wandzia zaczęła rapować.Piękne panie nieźle zagrzewały  nas do śpiewów.
 

  

Było również czym przegryźć z rusztu a i struny głosowe przepłukać złocistym napojem.Nie obyło się również bez gromkiego „Sto lat” dla właściciela Ośrodka pana Jana, który widząc jak młodzież potrafi się bawić, postanowił aby nie odprawiać zespołu i zarządził śpiewy do późnych godzin.

 
 

Wszyscy bawili się wyśmienicie. Nie zabrakło także „zaciągania się” kaszubską tabaką, która przeczyściła nam zatoki aż po skarpetki. W dniu 03.09.2019 r. wieczór spędziliśmy na małym bankiecie.


Tańcom i śpiewom nie było końca.
 

  

Nie omieszkaliśmy także skorzystać z basenu na naszym ośrodku.
 

Temperatura wody sięgała tu 26 st.C. i aż żal było z niej wychodzić.


  

Świetnie regenerowaliśmy się po długich nadmorskich spacerach i plażowym leżakowaniu.


  

W dniu 09.09.2019 r. powtórzyliśmy wieczór bankietowy przy muzyce, tańcach i śpiewach. Pewien „kaszubski” poeta o nazwisku Goethe mawiał:

"Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie
– wierzaj mi
– Ci nigdy nie śpiewają".

Coś w tym jest, bo my śpiewaaaaaaliśmy dłuuuuuuuugo...


Nad bezpieczeństwem i realizacją planu dnia, czuwał jak zwykle powołany w tym celu tajny „SZTAB OPERACJI NADMORSKICH” . Stałe i nad wyraz niebezpieczne dyżury pełnili w nim  agenci specjalni Secret Service: Wiesław, Henio, Rysio i dochodzący Jaro a logistykę zapewniały nasze piękne jak zwykle panie:  Alunia, Ulunia, Basiunia i zapewniająca opiekę medyczną  Alunia II. „Kumendant Sztabu” ze względu na charakter misji, pozostał osobą anonimową…

 

 
W Rowach możemy spotkać wiele rzeźb nawiązujących swą tematyką do morza, ludzi z nim związanych oraz baśni i mitów morskich.


 
Jest to efektem Ogólnopolskich Plenerów Rzeźbiarskich jakie dorocznie organizowane są w tej miejscowości pod hasłem „W drewnie ukryte”, a owoce prac artystów zdobią ulice i zakątki tej uroczej miejscowości.


Chyba jedynym w swoim rodzaju obiektem historycznym , jaki się zachował w Rowach jest kościół wybudowany w 1849 roku w stylu neoromańskim. Ciosane głazy z których jest zbudowany pochodzą z Kamiennej Wyspy z jeziora Gardno a sam kościółek kryje kilka „diabelskich” legend.
 

 
 

Czas spędzony na zabawie, wypoczynku i relaksie niezmiernie szybko nam upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.


Myślę, że każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie i z nostalgią będzie wspominał nasz pobyt.Więc do zaś… jak mawiają „starożytni kaszubi”.


 
W zakładce „Galeria zdjęć”
zamieszczono fotorelację z Rowów.

Dziękuję za udostępnienie zdjęć
przez
Wiesię Boguszewską oraz Krzysztofa Sahajdak.

Zapraszam do zapoznania się.


***********************************
Relacja z wycieczki
na Dolny Śląsk.

11-12.05.2019 r.
W dniach 11-12.05.2019 r. wraz z naszymi przyjaciółmi z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa wybraliśmy się w dwudniową podróż na Dolny Śląsk.

 


Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia fabryki porcelany i ceramiki w Bolesławcu. Podczas wizyty poznaliśmy wszystkie etapy produkcji.

Każdy mógł przyjrzeć się z bliska, w jaki sposób powstaje bolesławiecka ceramika.Wraz z przewodnikiem poznaliśmy poszczególne etapy produkcji naczyń kamionkowych, począwszy od wytworzenia masy ceramicznej, poprzez proces odlewu form, ręczne toczenie, oczyszczanie, wypalanie, zdobienie, szkliwienie, po ostateczny, drugi wypał kamionkowych arcydzieł.


 


W produktach tych mogliśmy poznać nieuchwytny odcisk wysiłku twórców, którzy z ogromną dbałością nadają naczyniom kształt, formę i ostateczny, efektowny wygląd.

 


Następnie udaliśmy się do Lubomierza. 

Niestety ze względu na szeroko zakrojone prace rewitalizacyjne w tej miejscowości nie mogliśmy w pełni poznać uroków zabytkowego rynku miejskiego z ratuszem i pręgierzem, natomiast piękny Kościół Wniebowzięcia NMP zamknięty był na przysłowiowe „cztery spusty” i ni jak nie można było dostać się do wnętrza.Muzeum Filmu Sami Swoi, główna atrakcja Lubomierza również w remoncie, ale na zapleczu kościoła odnaleźliśmy tymczasową ekspozycję muzeum filmu.

Jako potomkowie repatriantów poznaliśmy wiele przedmiotów, które nasi przodkowie przywieźli „ze wschodu”.

Był tam m.in. autentyczne i zachowane z planu filmowego: karabin ”z którego zamek wylata”, granat „od świątecznego ubrania”, czapka Pawlaka czy kapelusz Kargula.

Na projektorze zaprezentowano nam fragmenty filmu kręcone w plenerach Lubomierza. 

Kolejnym etapem naszej wycieczki był urokliwy i tajemniczy Zamek Czocha w miejscowości Sucha w gminie Leśna nad Zalewem Leśnieńskim.
Poznaliśmy ciekawą i burzliwą historie zamku, jego właścicieli oraz zarządców.

Plenery zamku zostały wykorzystane przy kręceniu wielu filmów: „Gdzie jest Generał”, „Dolina szczęścia”, „Wiedźmin”, „Legenda”, „Poza Lasem Sherwood”, „Fabryka Zła” oraz seriali ”Tajemnica twierdzy szyfrów”, „Dwa światy”, „Święta wojna” oraz „Pierwsza miłość”.
Zwiedziliśmy wiele ekspozycji oraz komnat zamkowych, poznaliśmy dziedziniec, lochy, sale tortur oraz wdrapaliśmy się na samą wieże, skąd rozciągał się wspaniały widok na okolicę a zwłaszcza na piękny Zalew Leśnieński.
Następnie spacerkiem udaliśmy się na Zaporę Leśnieńską, która  została usytuowana na wąskim przełomie Kwisy, dopływie Bobru. Betonowa konstrukcja ma 45 metrów wysokości, z tego 36 metrów ponad poziomem wody, a jej długość wynosi 130 metrów. W latach 1905-07 u podnóża tamy zbudowano elektrownię wodną z pięcioma turbozespołami. Jest to najstarsza elektrownia wodna w Polsce, a część wyposażenia zachowała się do dzisiaj.

Zmęczeni i pełni wrażeń udaliśmy się do ośrodka wypoczynkowego, gdzie czekała na nas obiadokolacja oraz degustacja pysznego piwa z mini browaru.
Po niezmiernie „krótkiej nocy” czekały nas kolejne, turystyczne atrakcje.

W drodze do wodospadu Szklarki zatrzymaliśmy się na chwile na Zakręcie Śmierci. Początkowo to miejsce, przez swoją budowę, nazywane było po prostu Wielkim Zakrętem, ale wiele wypadków na tym odcinku sprawiło, że szybko przemianowano je na Zakręt Śmierci. 


Najbardziej znany wypadek odbył się tu tuż po wojnie, kiedy w przepaść spadło kilka ciężarówek z radzieckimi żołnierzami. Do dziś nie wiadomo ile osób zginęło i czy winni byli pijani kierowcy, mgła, czy sam zakręt.Zakręt Śmierci to nie tylko zakręt, ale przede wszystkim piękny widok na Karkonosze. Niestety padająca mżawka i mgła uniemożliwiły nam dłuższemu napawaniu się widokami.

Kolejny etap naszej wycieczki to Wodospad Szklarki, który ma 13,3 m wysokości. Do wodospadu od parkingu prowadzi szeroka dróżka kończąca się platformą widokową.

Jego wody spadają szeroką kaskadą, charakterystycznie zwężającą się ku dołowi i skręcającą spiralnie, gdzie tworzy kocioł eworsyjny. Jest to drugi co do wysokości, po Wodospadzie Kamieńczyka (27 m wysokości) wodospad w polskich Karkonoszach, położony na wysokości 525 m n.p.m. Wodospad oraz jego otoczenie stanowią eksklawę Karkonoskiego Parku Narodowego.

W 1868 roku przy wodospadzie powstała gospoda, a obecne jest tu malownicze  schronisko o nazwie „Kochanówka”. 

Następnie poprzez Szklarską Porębę, gdzie zapoznano nas z krótką historią tej kuracyjnej miejscowości dojechaliśmy do Kowar.

Z miejscowym przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.Tu wspaniale odtworzone są miniatury najważniejszych obiektów i atrakcji turystycznych, m.in. malowniczych zamków i pałaców z terenu Dolnego Śląska, wzbogacone o kilka obiektów z Czech i Opolszczyzny /zamek w Mosznej/.

Z Parku Miniatur jedziemy do tajemniczej kopalni. Kopalnia Podgórze w Kowarach to druga co do wielkości kopalnia uranu w Polsce. Usytuowana w niej trasa turystyczna przebiega przez sztolnię 19 A, która powstała w latach 50-tych XX wieku.

To jeden z najciekawszych i najładniejszych obiektów na terenie Kowar. Eksploatacja złóż trwała tu aż do 1958 roku, natomiast w latach 1974-1989 mieściło się w niej jedyne w Polsce i czwarte na świecie Inhalatorium Radonowe, w którym kuracjusze uzdrowiska w Cieplicach mogli korzystać z podziemnych inhalacji gazem szlachetnym radonem.

Przewodnik przybliżył nam specyfikę pracy ówczesnych górników, techniki eksploatacji podziemnych złóż uranu. 
Jest to tajne miejsce gdzie zbroił się Związek Radziecki w latach zimnej wojny.

W naszej wycieczce łącznie autokarem pokonaliśmy ok. 600 km, pieszo dreptając dziennie ponad 7 km /nie licząc wielu krętych schodów w Zamku Czocha/. Poznaliśmy wiele ciekawych i tajemniczych miejsc, które dzięki uprzejmości naszego wspaniałego przewodnika Wojtka Olszewskiego z biura podróży „Orion Consulting”, na długo zapadną w naszej pamięci. Wojtek… to człowiek, który dysponuje ogromną wiedzą historyczną i współczesną oraz wie jak trzeba „ustalić pewne zasady”. 

Dziękuję Krzysztofowi Sahajdak za udostępnienie swoich zdjęć.


**************************************************


Relacja z zebranie ogólnego
członków Koła Terenowego Nr 2
przy ZK Nysa
- Oddział w Prudniku -
04.03.2019 roku.
 
W dniu 04.03.2019 roku w sali odpraw budynku administracji Oddziału Zewnętrznego w Prudniku odbyło się doroczne zebranie ogólne członków Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa - Oddział w Prudniku.Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Chwilą ciszy uczczono pamięć naszych koleżanek i kolegów, którzy niestety w ubiegłym roku odeszli od nas "na wieczną wartę".Kol. Stanisław Isalski - przedstawiciel naszego Koła w Prudnickiej Radzie Seniorów, omówił swoją działalność za ubiegły rok. 


Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie a członkom Zarządu udzielono absolutorium. Następnie omówiono sprawy organizacyjne.Ustalono również plan działalności naszego Koła na 2019 rok. Postulowano za:

- utrzymaniem stałej współpracy Koła z kierownictwem Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziału Zewnętrznego w Prudniku,
- zorganizowaniem kilku jednodniowych wycieczek krajoznawczych,
- utrzymaniem stałej współpraca z kolegami z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa oraz wspólne organizowanie imprez , spotkań oraz wyjazdów,
-zorganizowaniem zabawy andrzejkowej w m-cu listopadzie razem z czynnymi funkcjonariuszami.
- stałe rozpoznawanie warunków bytowych naszych emerytów oraz współdziałanie w tym zakresie z kierownictwem jednostki,
- jako priorytetowe zadanie na ten rok ustalamy organizację w m-cu wrześniu 12-to dniowego pobytu rekreacyjnego naszych emerytów w miejscowości Rowy woj. pomorskim.W dalszej części zebrania odbyły się wybory przedstawiciela  Koła do reprezentowania naszej organizacji w Prudnickiej Radzie Seniora. Przedstawicielem naszego Koła na nową kadencję Prudnickiej Rady Seniora został jednogłośnie wybrany kol. Stanisław Isalski.


Miłym akcentem zebrania było oficjalne przyjęcie w poczet naszych członków kol. Leszka Srębacza.
 
Na tym zebranie zakończono.
 
Niżej przedstawiam zainteresowanym sprawozdanie z działalności  Koła za 2018 rok:
 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Koła Terenowego
 Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
 przy Areszcie Śledczym w Prudniku
 za okres od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.
a w okresie od 01.12.2018 do 31.12.2018 roku
o działalności Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa
- Oddział w Prudniku -
 
 
Sprawozdanie z działalności Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Prudniku obejmuje okres do dnia 30.11.2018 r., gdyż na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.08.2018 r. (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 246) z dniem 30.11.2018 r. znosi się Areszt Śledczy w Prudniku z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 7, a na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.08.2018 r. (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 248) z dniem 01.12.2018 r. tworzy się Oddział Zewnętrzny w Prudniku, przy ul. Kościuszki 7, podległy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nysie.
W roku 2018 przyjęliśmy 1 członka i Koło Terenowe liczyło 39 członków, co stanowi 64 % wszystkich emerytów i rencistów naszej jednostki. Do dnia dzisiejszego 2 osoby  nie opłaciły składek członkowskich za rok 2018 r.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń socjalnych w/g stanu na 01.01.2018 roku wynosiła 86 osób w tym:
25 pobierających renty po zmarłych funkcjonariuszach,
-    3 osoby pobierające renty inwalidzkie,
58 emerytów.
W ubiegłym roku zmarli; pani Danuta Płonecka i Teresa Steć – uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych emerytach oraz długoletni dowódca zmiany Aresztu Śledczego w Prudniku por. w st. spocz. Mieczysław Bolibrzuch.
 
 
Zarząd Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa - Oddział w Prudniku tworzą:
 
przewodniczący              - kol. Zbigniew Bolibrzuch
w-ce przewodniczący      - kol. Barbara Lechmańska
sekretarz                       - kol. Wiesław Brzuszek
skarbnik                        - kol. Jan Froś
członek Zarządu             - kol. Janina Mika
członek Zarządu             - kol. Jarosław Grin
 
Komisję Rewizyjną tworzą:
 
przewodniczący             - kol. Edward Galewski
członek komisji              - kol. Kazimierz Brzeźnicki
członek komisji              - kol. Henryk Rewucki
 
 
 
 
      Działalność Koła Terenowego w 2018 roku:
 
1. W dniu 15.01.2018 r. Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW przy Areszcie Śledczym w Prudniku zaprosił wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Prudniku na otwarte zebranie ogólne członków Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Prudniku.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła za 2017 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Kol. Stanisław Isalski - przedstawiciel naszego Koła w Prudnickiej Radzie Seniorów, omówił swoją działalność za ubiegły rok. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie a Zarządowi udzielono absolutorium. W dalszej części zebrania odbyły się wybory delegata na V Krajowy Zjazd Delegatów oraz uroczyste obchody XX - lecia Związku. W głosowaniu jawnym wybrano na Delegata kol. Zbigniewa Bolibrzuch.  
Następnie omówiono sprawy organizacyjne, ustalono plan działalności Koła na 2018 rok oraz zaproponowano, aby wystąpić do Zarządu Głównego KZEiR SW z wnioskami o wyróżnienie dwóch naszych aktywnych członków Koła, brązową odznaką „Zasłużony Dla Związku”.
 
2. W dniu16.02.2018 r. chcąc uczcić Święto Służby Więziennej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku ppłk Leszek Srębacz zaprosił funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów naszej jednostki na uroczystą kolację do restauracji „Parkowa”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posłanki na Sejm VIII kadencji Katarzyny Czochary, burmistrza Prudnika Franciszka Fejdycha oraz przedstawicieli współpracujących służb.
Po oficjalnym przywitaniu gości, Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku zaprezentował krótką genezę powstania naszej formacji, jej aktualne osiągnięcia oraz rolę jaką pełni systemie bezpieczeństwa naszego Państwa.
Po części oficjalnej można było oddać się rozmowom w sympatycznej atmosferze.
 
3. W dniach 04 - 07.06.2018 roku miałem przyjemność uczestniczyć w V Krajowym Zjeździe Delegatów oraz Jubileuszu 20 – lecia powstania KZEiR SW.
W dniu 04.06.2018 roku rozpoczęto obrady, przyjęto porządek i regulamin obrad. Następnie powołano komisje zjazdowe, zatwierdzono ordynacje wyborczą oraz wybrano Prezydium Zjazdu. Przewodniczący ZG KZEiR SW kol. Janusz Kwiecień oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu.
W dniu 05.06.2018 r. odbyły się wybory nowych władz Związku. Przewodniczącym ZG KZEiR SW na kolejną kadencję ponownie został wybrany kol. Janusz Kwiecień. Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego został nasz kolega, /przewodniczący KT KZEiR SW przy ZK Nysa/ – Witold Gonerski. W godzinach popołudniowych odbywały się posiedzenia Komisji Zjazdowych oraz posiedzenie plenarne na którym omawiano sprawy wniesione do porządku obrad oraz odbył się panel dyskusyjny z przedstawicielami Biura Emerytalnego SW. W godzinach wieczornych przedstawiono sprawozdania Komisji Zjazdowych oraz podjęto szereg uchwał m. in. zobowiązano Zarząd Główny do dostosowania przepisów do ustawy o RODO, uchwalono zmiany w Statucie oraz nowy Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej. Po burzliwej i pełnej emocji dyskusji, uchwalono procentową wysokość odpisu ze składek członkowskich na działalność Zarządu Głównego w wysokościach:
- Koła Terenowe do ilości 50 członków:  odpis w wysokości 20% ze składek członkowskich,
- Koła Terenowe powyżej ilości 50 członków: odpis w wysokości 40% ze składek członkowskich.
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej pozostawiono na dotychczasowej wysokości tzn. 2 zł/m-c z możliwością podniesienia jej przez poszczególne Koła /bez konieczności przekazywania tzw. nadlimitu na działalność ZG/.
Dzień 06.06.2018 r. poświęcony był obchodom jubileuszu 20 – lecia powstania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Po przywitaniu gości honorowych, historię naszego Związku zaprezentował przewodniczący ZG KZEiR SW kol. Janusz Kwiecień a następnie wręczono wyróżnienia związkowe. W dalszej części obrad odbyły się wystąpienia zaproszonych gości po których zaprezentowano, długo oczekiwaną publikację o naszym Związku, Magdaleny Urlińskiej oraz Marii Marty Urlińskiej „Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników”. Autorki książki to pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Ignatianum w Krakowie. Następnie zwiedziliśmy ciekawą wystawę poświęconą 100 – leciu Służby Więziennej w Polsce a przygotowaną przez biuro Zarządy Głównego na której można było zapoznać się z wieloma unikatowymi eksponatami.
 
4. W dniach 04 – 16.09.2018 r. w gronie 42 osób odwiedziliśmy Rowy, małą nadmorską miejscowość w województwie pomorskim.
Rowy to malownicza miejscowość położona na wybrzeżu Słowińskim, pomiędzy Ustką a Łebą. Można tu wypoczywać w sposób aktywny biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość Słowińskiego Parku Narodowego oraz kilometry szlaków pieszych i rowerowych. Można też błogo leniuchować lub aktywnie spędzać czas na pięknej, szerokiej i piaszczystej plaży.
W dniu 05.09.2018 r. czas spędziliśmy na wieczornym bankiecie przy dźwiękach skocznej muzyki. Rozbrzmiewały wspólne śpiewy w rytm znanych, muzycznych przebojów. W dniu 13.09.2018 r. wieczór spędziliśmy przy ognisku, opodal nadmorskiej plaży, natomiast w dniu 15.09.2018 r. miejscowi włodarze wraz z gminą Ustka zorganizowali uroczyste poświęcenie pomnika ku czci rybaków, ludzi morza, którzy nie powrócili do domów. Po przemarszu wraz z orkiestrą dętą w rejon muszli koncertowej wzięliśmy udział w wesołym festynie.
Pogoda przez cały pobyt niemal nas rozpieszczała, często podziwialiśmy kolorowe zachody słońca a dzieci wraz z rodzicami miały wspaniałą zabawę i wypoczynek.
 
5. W dniu 05.10.2018 r. spotkaliśmy się o gronie emeryckim w restauracji „Parkowa” z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
Nasze święto zaszczycili obecnością Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku ppłk Leszek Srębacz oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego KZEiR SW - Witold Gonerski wraz z małżonką. Spotkanie było okazją do wręczenia naszym aktywnym działaczom, kol. Jarosławowi Grin oraz Henrykowi Rewuckiemu brązowych odznak „Zasłużony dla Związku”.
Nasz Zarząd postanowił wyróżnić pamiątkowymi medalami 20-lecia Związku; Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku ppłk Leszka Srębacza oraz długoletnich członków Koła tj. Mariannę Kwok, Helenę Rasiewicz, Wandę Smolińską, Jerzego Barę, Andrzeja Bieniek, Kazimierza Brzeźnickiego, Edwarda Galewskiego, Edwarda Grina, Józefa Kawałko, Eugeniusza Millera, Henryka Rewuckiego, Józefa Stefanko, Wiesława Wnuka, Kazimierza Zapióra oraz Jana Żółkiewicza. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
Spotkanie było również okazją do wielu przemyśleń i burzliwej dyskusji nad reformą jaka obejmie Areszt Śledczy w Prudniku oraz nasze Koło po 30.11.2018 r. Wraz z kol. Witoldem Gonerskim doszliśmy do wstępnego porozumienia co do dalszego funkcjonowania naszego Koła. Wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszego członkostwa w strukturach Związku. Postulowano za koniecznością spotkania się Zarządów Kół Terenowych z Prudnika i Nysy z dyrekcją Zakładu Karnego w Nysie w celu doprecyzowanie szczegółów wzajemnej współpracy oraz przedstawienia naszych oczekiwań.
 
6. W dniu 16.11.2018 r. wraz z Organizacją Terenową NSZZFiPW przy AŚ w Prudniku zorganizowaliśmy kolejną już ” Zabawę Andrzejkową”.
Tym razem gościła nas prudnicka restauracja „Oaza” a oprawę muzyczną powierzyliśmy sprawdzonemu już w ubiegłym roku zespołowi „SAMI SWOI’’. W tym roku padł kolejny rekord frekwencji naszych gości , bo na sali bawiło się niemal 90 osób. Funkcjonariusze oraz emeryci świetnie bawili się przy dźwiękach znanych i lubianych przebojów. Było to już nasze piąte doroczne spotkanie starych dobrych znajomych i przyjaciół.
Wszyscy bawili się doskonale do późnych godzin nocnych.
 
7. W dniu 21.11.2018 r. na zaproszenie kolegów z Koła Terenowego KZEiR SW przy ZK Nysa, odbyło się robocze spotkanie naszych zarządów.
Tematem spotkania było omówienie dalszej działalności Kół po reorganizacji jaka obejmie Areszt Śledczy w Prudniku od 01.12.2018 r. i przekształcenie go w Oddział Zewnętrzny podległy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nysie. Omówiliśmy wiele istotnych kwestii dla dalszego funkcjonowania naszych Kół, ustaliliśmy zasady współpracy, kwestie wzajemnych rozliczeń finansowych, zasad organizacji spotkań , imprez oraz wycieczek. Ważnym aspektem tego spotkania było to, że mogliśmy się wzajemnie poznać i wymienić doświadczeniami w pracy związkowej. Spotkanie było owocne, w miłej i przyjacielskiej atmosferze, jak zwykle to bywa w gronie „starych” więzienników.
Następnie udaliśmy się na wcześniej umówione spotkanie z Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosławem Ligęzą, który formalnie od 01.12.2018 r. będzie dysponentem funduszu socjalnego prudnickich emerytów i rencistów. Chcieliśmy tu omówić zasady naszego funkcjonowania, przedstawiliśmy oczekiwania dotyczące zasad korzystania oraz rozliczania funduszu socjalnego. Na spotkanie Dyrektor zaprosił kierowników działu kadr oraz finansowego Zakładu Karnego w Nysie z którymi omówione i doprecyzowane zostały szczegółowe zasady wzajemnej współpracy oraz rozliczeń finansowych.
Na zakończenie spotkania Dyrektor stwierdził, że jest otwarty na naszą dalszą działalność i z zainteresowaniem będzie się jej przyglądał.
               
8. Zgodnie z Uchwałą Nr.53/Z/2018 KZEiR SW z dnia 10.04.2018 roku dot. ustalenia sposobu nazewnictwa Kół Terenowych w jednostkach penitencjarnych przekształconych w oddziały zewnętrzne, od dnia 01.12.2018 r. nasze Kolo przyjmuje nazwę: Koło Terenowe Nr 2 przy Zakładzie Karnym w Nysie - Oddział w Prudniku.
 
9. W dniu 15.12.2018 r. na zaproszenie Zarządu Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w restauracji „Kasia” w Nysie. W imieniu prudnickich emerytów złożyłem naszym koleżankom i kolegom świąteczne życzenia oraz w krótkim referacie zapoznałem z naszą dotychczasową działalnością. Zaprosiłem zebranych do udziału we wspólnych imprezach integracyjnych oraz wyjazdów rekreacyjnych. Duże zainteresowanie i zaciekawienie wywołała nasza oferta dotycząca organizacji kilkunastodniowych pobytów rekreacyjnych nad bałtyckim morzem.
W  uroczystości  wzięli  również  udział: Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza, który złożył życzenia w imieniu własnym jak i czynnych funkcjonariuszy oraz   Kapelan ks. Lotar Rostek, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po  odśpiewaniu  kolędy, tradycyjnie  wszyscy  obecni podzielili  się opłatkiem, składając wzajemnie życzenia.
Uroczystość odbyła się w miłej,  serdecznej  i rodzinnej  atmosferze  przy  stołach  z wigilijnymi potrawami. Wspominaliśmy również wspólnych znajomych, tych żyjących jak również i tych którzy niestety już od nas odeszli.
 
10. W dniu 16.12.2018 r. korzystając z zaproszenia naszych kolegów z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa wybraliśmy się na Jarmark  Bożonarodzeniowy do Ołomuńca.
                Wycieczkę rozpoczęliśmy od odwiedzenia, chyba najpiękniejszego kościoła w Ołomuńcu jakim jest Katedra św. Wacława. Charakterystyczna fasada świątyni jest nieodłączną częścią panoramy miasta. Ta gigantyczna budowla ma ponad 100 metrówwysokości i jest największą katedrą na Morawach oraz czwartym najwyższym budynkiem w Czechach. Katedra pochodzi z XII wieku.
Następnie udaliśmy się spacerkiem w stronę zabytkowego rynku, podziwiając kolorowe i urokliwe kamieniczki. Tak dotarliśmy do rynku gdzie odbywał się jarmark świąteczny a w zasadzie to na dwóch rynkach, bo Ołomuniec posiada Rynek Górny (z ratuszem) i Dolny. Impreza tradycyjnie rozpoczyna się na tydzień przed Adwentem i kończy w Wigilię Bożego Narodzenia. Właśnie w tym przedświątecznym okresie starówka nabiera zupełnie innego, magicznego charakteru. Ulice są świątecznie oświetlone, zapełniają się straganami, które oferują pachnące regionalne przekąski, wędzone kiełbasy, pierniki i tradycyjny świąteczny poncz. Oprócz licznych straganów, kwitnie tu także życie kulturalne. Na Rynku Górnym ustawiono scenę, gdzie występują zespoły muzyczne oraz regionalne zespoły folklorystyczne, pokazujące miejscowe zwyczaje.
 
11. Od kwietnia 2012 r. prowadzimy stronę internetową www.emerytswprudnik.pl.tl , której celem jest informowanie Państwa o bieżących pracach Zarządu, planowanych spotkaniach, imprezach rekreacyjnych oraz ciekawostkach dotyczących środowiska emerytów. Publikujemy tu również galerie zdjęć z naszych spotkań, dokumentujemy nasze osiągnięcia, tworząc małą kronikę.
Wg stanu na 31.12.2018 r. odwiedziliście ją Państwo 52 200 razy a w samym tylko 2018 r. 19 200 razy, co świadczy o jej dużej popularności. Nadal odnotowujemy stały, coroczny wzrost liczby odwiedzin.
 
12. W roku 2018 przeprowadziliśmy łącznie 11 otwartych zebrań Zarządu Koła, które odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 10.00 w budynku administracji przy ul. Sądowej 2.
 
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować, byłemu już Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Prudniku ppłk Leszkowi Srębacz za jego zainteresowanie w pracach naszego Koła, całego środowiska emerytów i rencistów oraz naszą dotychczasową współpracę. Słowa uznania kieruję również dla byłego już Zarządu Organizacji Terenowej NSZZF i PW przy Areszcie Śledczym w Prudniku oraz wszystkim funkcjonariuszom, za ciągłe utrzymywanie bliskiego kontaktu ze środowiskiem emerytów.
 Dziękuję także wszystkim członkom naszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za naszą ubiegłoroczną współpracę.


 
Opracował:
Przewodniczący Zarządu
 
Koła Terenowego Nr 2
przy Zakładzie Karnym w Nysie
 
- Oddział w Prudniku -
Zbigniew Bolibrzuch


*******************************Uroczyste spotkanie
z okazji przejścia na emeryturę.
01.03.2019 r.


 
W dniu 01.03.2019 r. w restauracji „Oaza”, liczne grono naszych emerytów skorzystało z zaproszenia odchodzącego na emeryturę, ostatniego z dyrektorów Aresztu Śledczego w Prudniku a od 01.12.2018 r. po reorganizacji jaka odjęła naszą jednostkę, kierującego Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku  z-cy dyr. ZK Nysa ppłk Leszka Srębacza. Uroczystość była połączona z pożegnaniem odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne kierownika działu ochrony por. Pawła Sieradzkiego.

 
Ppłk Leszka Srębacz rozpoczynał służbę w naszej jednostce 26 lat temu, od stanowiska młodszego inspektora w dziale kwatermistrzowskim. Następnie w toku służby zajmował kolejno stanowiska od młodszego inspektora do głównego księgowego w dziale finansowym, a od 2009 r. podczas nieobecności dyrektora jednostki pełnił jego zastępstwo.  W dniem 1 marca 2016 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr Leszka Srębacza na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku.


Por. Paweł Sieradzki służbę rozpoczynał w 1998 roku od stanowiska strażnika w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Prudniku a zakończył ją jako kierownik działu ochrony.


W uroczystym pożegnaniu odchodzących na emeryturę wzięli udział oprócz czynnych funkcjonariuszy i naszych emerytów, również przedstawiciele zaprzyjaźnionych z naszą formacją służb.Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie pamiątkowych szabli oficerskich ppłk w st. spoczynku Leszkowi Srębacz oraz por. w st. spocz. Pawłowi Sieradzkiemu.W imieniu Koła Terenowego Nr 2 przy ZK Nysa – Oddział w Prudniku, przedstawicie naszego Zarządy tj. przewodniczący kol. Zbigniew Bolibrzuch, skarbnik kol. Jan Froś oraz sekretarz kol. Wiesław Brzuszek, wręczyli odchodzącym na emeryturę pamiątkowe Certyfikaty.Pożegnanie ze służbą odchodzących na zaopatrzenie emerytalne było okazją do licznych wspomnień miłych chwil jakie razem spędziliśmy w służbie, bo przecież o tych mniej radosnych to my emeryci już dawno zapomnieliśmy. 
 
Dziękujemy za zaproszenie
i witamy w gronie emerytów !!!****************************
Relacja z zabawy
karnawałowej w Nysie.
09.02.2019 r.
 
 
W dniu 09.02.2019 r. wzięliśmy udział w zabawie karnawałowej organizowanej przez naszych kolegów z Koła Terenowego Nr 1 przy ZK Nysa.
 
Zabawa miała miejsce w restauracji KASIA w Nysie i zgromadziła ok. 70 uczestników. Do tańca przygrywał wspaniały zespół FARAON pod kierunkiem przemiłego Wiesia Szczepańskiego.

 
Gospodarze naszego spotkania zadbali o wyśmienitą atmosferę oraz smaczne menu, dzięki  czemu żal było opuszczać salę.
 

Jak zwykle bywa w tego typu spotkaniach udowodniliśmy, że na „starych wilków penitencjarnych” zawsze można liczyć, ale również pokazaliśmy, że potrafimy doskonale się bawić.

 Wielkie podziękowania kierujemy do organizatorów zabawy za miłe i sympatyczne spotkanie w doborowym towarzystwie.

 


Dziękuję Krzyśkowi Sahajdak
za udostępnienie zdjęć.


****************************************

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Naszą stronę internetową przeglądał : 81972 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=